Kênh thuê riêng

Kênh thuê riêng

- Dịch vụ Kênh truyền và Internet

- Internet cáp quang

- Internet FTTH

- Truyền dẫn kênh thuê riêng

- Truyền dữ liệu Nội hạt- Liên tỉnh

- Kênh thuê riêng Quốc tế