EN VI

Quản lý chất lượng

1. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP

STT Dịch vụ Địa bàn cung cấp
1 Dịch vụ viễn thông di động Toàn Quốc
2 Dịch vụ viễn thông cố định Toàn Quốc

2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP

2.1 Các quy chuẩn kỹ thuật

QCVN 34:2019/BTTTT –  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN 35:2019/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN 36:2015/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ điện thoại trên mạng thông tin di động mặt đất.

QCVN 81:2019/ BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ truy nhật Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 82:2014/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng thông tin di động mặt đất.

2.2 Các tiêu chuẩn áp dụng

Xem chi tiết các tiêu chuẩn áp dụng Tại Đây.

3. BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

3.1 Giấy phép kinh doanh dịch vụ

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông – 274/GP -CVT

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng – 762/GP-CVT

3.2 Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại theo QCVN 36

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng thông tin di động mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN36:2015/BTTTT 

3.3 Công bố chất lượng truy nhập Internet theo QCVN 81

Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng thông tin di động mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN81:2019/BTTTT

3.4 Công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất theo QCVN 82

Bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động phù hợp quy chuẩn QCVN82:2019/BTTTT

3.5 Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất QCVN 35

Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất phù hợp quy chuẩn QCVN35:2019/BTTTT

4. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CHẤT LƯỢNG

Quý I – 2020

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý III – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý IV – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý I – 2021

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA. 

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II – 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III – 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV – 2021

Báo cáo định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

Báo cáo định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý I – 2022

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

Quý II – 2022

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

5. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Quý I – 2020

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất. 

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDV dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự kiểm tra định kỳ CLDVdịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Quý II – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA. 

Quý III – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA.

Quý IV – 2020

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA

Quý I – 2021

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Báo cáo tự đo kiểm CLDV truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất WCDMA

Báo cáo tự đo kiểm CLDV điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

Quý II – 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý III – 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý IV – 2021

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý I – 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

Quý II – 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

6. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

*) Dịch vụ điện thoại cố định

– Trực tiếp đến địa chỉ: A309, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 292929

– Qua email: cskh@itelecom.vn

– Qua trang web: http://indochinatelecom.vn/

– Văn bản, đơn thư được gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom.

Văn phòng miền Bắc: A309, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng miền Nam: F04, Tháp The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

– Văn bản đơn thư được chuyển đến Indochina Telecom từ các kênh khác như: báo chí, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý Nhà nước…

*) Dịch vụ viễn thông di động itel

– Trực tiếp tại Điểm Giao dịch của iTel. Địa chỉ: B015, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Trực tiếp tại cửa điểm ủy quyền Dịch vụ sau bán của iTel (Danh sách các chuỗi TGDĐ, FPT Shop).

– Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 19001087 và 0877.087.087.

– Qua email: Dvkh@itelecom.vn.

– Qua trang web: www.itel.vn .

– Văn bản, đơn thư được gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom. Địa chỉ: B018, tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng miền Nam: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

– Văn bản đơn thư được chuyển đến iTel từ các kênh khác như: báo chí, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý Nhà nước…

7.QUY TRÌNH TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

Xem chi tiết quy trình tiếp nhận khiếu nại của dịch vụ điện thoại cố định Tại Đây

Xem chi tiết quy trình tiếp nhận khiếu nại của dịch vụ viễn thông di động itel Tại Đây

8. THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

8.1 Hỗ trợ Khách hàng qua kênh trả lời tổng đài

Xem chi tiết quy trình hỗ trợ Khách hàng qua kênh trả lời tổng đài của dịch vụ điện thoại cố đinh Tại Đây

Xem chi tiết quy trình hỗ trợ Khách hàng qua kênh trả lời tổng đài của dịch vụ viễn thông di động itel Tại Đây

8.2 Số gọi ra hỗ trợ Khách hàng

*) Dịch vụ điện thoại cố định

Số gọi ra hỗ trợ Khách hàng: 02477798666 và 02877798666

Mục đích:

– Giải quyết phản ánh, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng không sử dụng được dịch vụ.

– Chăm sóc khách hàng. Bán hàng, tư vấn cho khách hàng và dịch vụ, sản phẩm mới. Số hiển thị trên máy khách hàng: 02477798666 và 02877798666

*) Dịch vụ viễn thông di động itel

Số gọi ra hỗ trợ khách hàng: 02477771087

Mục đích:

– Giải quyết phản ánh, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng không sử dụng được dịch vụ.

– Chăm sóc khách hàng. Bán hàng, tư vấn cho khách hàng và dịch vụ, sản phẩm mới. Số hiển thị trên máy khách hàng: 02477771087

8.3 Địa chỉ Website cung cấp thông tin hỗ trợ Dịch vụ

*) Dịch vụ điện thoại cố định

– Tên Website: Website Indochina Telecom

– Địa chỉ website: https://indochinatelecom.vn/

*) Dịch vụ viễn thông di động itel

– Tên Website: Website iTel

– Địa chỉ website: https://www.itel.vn

8.4 Bản đồ số vùng phủ sóng các dịch vụ của iTel

Link Bản Đồ Số iTel