EN VI

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Đông Dương Telecom hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp viễn thông – truyền thông thành công của Việt Nam, được biết đến như một doanh nghiệp đi đầu trong việc khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông, tích hợp các dịch vụ viễn thông – truyền thông có hàm lượng giá trị gia tăng và tính tương tác cao với chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho mỗi khách hàng.

SỨ MỆNH

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom nhận thức sâu sắc rằng, bưu chính viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển bưu chính viễn thông là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Là một trong những công ty viễn thông ra đời phù hợp với quan điểm chủ đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 là: “Phát huy mọi nguồn lực của đất nước, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển bưu chính, viễn thông…trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, thực hiện đầy đủ các cam kết WTO”, Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương cam kết:

– Gia tăng giá trị mạng viễn thông;

– Hội tụ dịch vụ và gia tăng giá trị sử dụng cho khác hàng;

– Hợp tác cùng phát triển với các doanh nghiệp vì sự nghiệp viễn thông Việt Nam.